Privacy Policy

1.    Uw Eerstelijn

U leest op dit moment de privacy verklaring van Uw Eerstelijn. Uw Eerstelijn is een dienstverlener die huisartspraktijk(en) ontzorgt en persoonlijke aandacht als waarde toevoegt. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Uw Eerstelijn verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Uw Eerstelijn, neem dan gerust contact via privacy@uweerstelijn.nl  of Uw Eerstelijn p/a Zekeringstraat 17A 1014 BM Amsterdam.

2.    Persoonsgegevens

Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Of bepaalde informatie als een persoonsgegeven moet worden gekwalificeerd hangt er ook vanaf of Uw Eerstelijn beschikt over wettige middelen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij deze inzet om een betrokkene te identificeren zoals (potentiële) klanten, medewerkers en leveranciers.

3.    Verwerking, grondslagen en gerechtvaardigde belangen

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 • toestemming;
 • uitvoering van een overeenkomst met jou;
 • wettelijke verplichting;
 • vervulling van een taak van algemeen belang;
 • gerechtvaardigd belang van Uw Eerstelijn (marketing, reclame, beveiliging, IT-beheer, intern beheer).

Wij verwerken persoonsgegevens over jou omdat jij gegevens zelf aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met ons, maar ook wanneer je gebruik maakt van onze diensten en ons daarmee gegevens verstrekt, dan wel ons in staat stelt gegevens vast te leggen over jouw interesses en voorkeuren.

4.    Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Uw Eerstelijn. Deze worden hieronder toegelicht.

 • Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie.
 • Het communiceren met betrokkenen.
 • U benaderen met aanbiedingen of andere commerciële informatie. U hebt daarbij altijd de mogelijkheid om u hiervoor af te melden door bezwaar te maken. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze je dit kan doen.
 • Het verbeteren van de inhoud van onze communicatie door deze op jouw persoonlijke voorkeur af te stemmen.
 • Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van nieuwe- en bestaande producten en diensten.
 • Het meten van klanttevredenheid, het bieden van managementinformatie en het bepalen van de algehele bedrijfsstrategie.
 • Het organiseren van evenementen om producten of diensten te kunnen verbeteren of ontwikkelen, waarbij deelnemers van deze evenementen werken met persoonsgegevens (klantpanels, gebruikersgroep).

5.    Ontvangers

De gegevens die Uw Eerstelijn ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

e-mail

De e-mail van Uw Eerstelijn wordt gehost bij NetSolid. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van NetSolid.

Website

De website en back-ups van de website worden gehost bij NetSolid. Gegevens die jij achterlaat op de website van Uw Eerstelijn zijn op de servers van NetSolid opgeslagen.

6.    Opslag periode

Wij bewaren persoonsgegevens zo lang wij uw gegevens nodig hebben voor het doel waarvoor wij ze mogen gebruiken. Wanneer het doel niet meer van toepassing is, worden deze persoonsgegevens vernietigd en/of zo lang als u klant bent bij Uw Eerstelijn of interesse blijft tonen in de diensten van Uw Eerstelijn, wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren.

7.    Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Uw Eerstelijn of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Uw Eerstelijn past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. Uw Eerstelijn heeft zowel technische- als organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@uweerstelijn.nl Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien op basis van dreigingen.

8.    Uw rechten

01.      Recht op inzage

U hebt het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Uw Eerstelijn vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Uw Eerstelijn. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

02.      Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn u gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectificeren door Uw Eerstelijn.

03.      Recht op overdracht

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Uw Eerstelijn opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan hebt u het recht op overdracht. Hierbij dient Uw Eerstelijn al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

04.      Recht op wissen van gegevens

Wilt u niet langer dat jouw gegevens bij Uw Eerstelijn vastgelegd zijn? Dan hebt u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

05.      Recht op het indienen van een klacht

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Uw Eerstelijn niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

06.      Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wilt u niet dat Uw Eerstelijn uw gegevens gebruikt? Dan hebt u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@uweerstelijn.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

9.    Plichten

Uw Eerstelijn verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Uw Eerstelijn via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met Uw Eerstelijn met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd. Uw Eerstelijn behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Uw Eerstelijn dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Uw Eerstelijn te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Terug naar boven